HANDELSBETINGELSER

Tilbud, accept og ordrebekræftelse
Alene skriftlige tilbud anses for bindende for SecretMedia. Et skriftligt tilbud anses for bortfaldet, såfremt det ikke accepteres inden 30 dage fra tilbudsdatoen. En ordre anses først for bindende for SecretMedia, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse.


Priser
Alle priser er angivet i danske kroner. Priser i et tilbud er baseret på accept af det samlede tilbud. De anførte priser er eksklusive moms, forsendelsesomkostninger, gebyrer og andre eventuelle skatter, told og afgifter, medmindre andet er aftalt. Pris- og kursændringer kan medføre ændringer i den aftalte pris. Alle priser, der fremgår af SecretMedias prisliste, er vejledende. Forøges omkostninger for varen grundet Kundens forhold, vil dette blive lagt på varens pris. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Ved levering af ydelser på kontrakt er SecretMedia berettiget til at foretage prisændringer med forudgående varsel til Kunden senest 1 måned før udløb af en abonnementsperiode. Regulering af priser sker én gang årligt på grundlag af det af Danmarks Statistik senest offentliggjorte nettoprisindeks, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 10. juli 1990. Priserne er baseret på nettoprisindeks ved en kontrakts indgåelse og reguleres i overensstemmelse hermed ved den løbende fakturering.


Betalingsbetingelser
Der betales netto 8 dage kontant fra fakturadatoen, medmindre andet er anført. Sker betaling efter fastsat betalingsdag, påløber der renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdatoen til betaling sker.


Leveringsbetingelser, forsinkelse m.v.
Enhver leveringstid er estimeret efter bedste skøn, og SecretMedia fraskriver sig ansvar for forsinket levering. Ønsker Kunden leveringstiden udskudt, kan dette kun ske efter forudgående aftale med SecretMedia. Fragt af varer sker for Kundens regning og risiko.


Force majeure
SecretMedia er ansvarsfri i tilfælde af force majeure. Hertil regnes også strejke på virksomheden, manglende energiforsyning, manglende levering fra underleverandører, samt edb-vira, opremsningen er ikke udtømmende.


Reklamation
Oplysninger om tilbudte eller købte varers kapacitet, dimensioner samt øvrige data kan variere fra det leverede. Sådanne afvigelser er ikke at anse for mangler. Såfremt et produkt er udgået eller ikke længere kan leveres, vil et tilsvarende eller bedre produkt blive leveret. Kunden er forpligtet til ved levering at kontrollere det leverede, og hvis varen lider af en mangel, skal Kunden på skrift reklamere omgående. Mangelkrav skal være gjort gældende inden for en frist på 14 dage fra leveringstidspunktet. Efter udløbet af denne reklamationsfrist er eventuelle mangelindsigelser bortfaldet. Ved afhjælpning af evt. fabrikationsfejl, er det fabrikanten og eller distributøren af den enkelte enheds garantibestemmelser og regler gældende. Ved fejl på lagringsenheder så som diske, backup bånd eller lignende, omfatter garantien kun den fysiske enhed og ikke de data der ligger på enheden. Reetablering af data, kan efter aftale udføres på Kundens foranledning og regning. Softwareprodukter er ikke omfattet af de nævnte betingelser, idet softwareleverandørens licensaftaler vil være gældende i disse tilfælde.


Ansvarsfraskrivelse
SecretMedia er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstrækkelig og/eller passende løsning for Kunden, i det omfang Kunden har givet utilstrækkelige eller upræcise oplysninger vedrørende sine krav og behov. SecretMedia påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, dårlig vedligeholdelse, forkert elforsyning, hændelige begivenheder, almindeligt slid og ælde, eller andre lignende forhold. SecretMedia er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af produktion, mistet omsætning, forventede besparelser, tab eller forurening af data samt indirekte tab eller følgeskader samt inkompatibilitet i forhold til software leveret af andre end SecretMedia. Ligeledes fraskriver SecretMedia sig ansvar for fejl ved software udviklet af tredjemand, solgt gennem SecretMedia. Såfremt data tabes, beskadiges eller forurenes på grund af uagtsomhed fra SecretMedia side, skal SecretMedia dog vederlagsfrit bistå i rimeligt omfang ved gendannelse af sådanne data på grundlag af senest foreliggende backup. SecretMedias samlede totale ansvar overfor Kunden uanset kravets grundlag er endvidere begrænset til et beløb svarende til Kundens betalinger under kontrakten i de seneste 12 måneder forud for den begivenhed, der gav anledning til kravet. Tidligere foretagne betalinger fragår ved opgørelsen af begrænsningen ved senere skader.


Reparation og udbedring af mangler
En mangelfuld vare kan returneres til SecretMedia til udbedring. Ved større edb-anlæg kan det være påkrævet, at reparation sker hos Kunden. Hvis SecretMedia tilkaldes i reklamationssager, hvor mangler ikke skyldes SecretMedia forhold, faktureres Kunden efter gældende prislister.

Programlicens
Kunden erhverver en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig brugsret for det aftalte antal brugere og/eller til det aftalte antal licenser til et købt program. Kunden er uberettiget til at kopiere programmet eller dele heraf bortset fra den ved installationen nødvendige kopiering. Kunden er dog berettiget til at fremstille sikkerhedseksemplar af det leverede program til backup eller arkiveringsformål.


Kundens annullering af ordren
Annullering kan kun ske efter skriftligt samtykke fra SecretMedia og mod økonomisk kompensation.


Ejendomsforbehold
Nærværende materiale er SecretMedia ejendom og må ikke uden samtykke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.
SecretMedia beholder ejendomsretten til enhver vare, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.


Lovvalg og værneting/voldgift
Enhver tvist mellem SecretMedia og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret og ved voldgift eller de almindelige domstole efter SecretMedias valg. Vælger SecretMedia de almindelige domstole, skal tvisten afgøres ved SecretMedias værneting. Vælges voldgift, skal tvisten afgøres efter “Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Det er Kundens ansvar at overholde dansk lovgivning i forbindelse med kørende services som placeres hos SecretMedia.


Fravigelse
Ved salg på købe- eller leasingkontrakt gælder tillige en kontrakts bestemmelser. Salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem.


Rettigheder
Alt udstyr stillet til rådighed af SecretMedia til Kunden tilhører SecretMedia. Kunden har ved indgåelse af en kontrakt opnået brugsret til det leverede i overensstemmelse med betingelserne i kontrakten, herunder til evt. udleverede softwareprodukter. Kunden er ikke berettiget til at overgive, kopiere eller på anden vis overlade det udleverede udstyr eller softwareprodukter til tredjepart. Ved kontraktens ophør returneres alt udleveret udstyr, softwareprodukter m.v. til SecretMedia og evt. lejet software afinstalleres.


Tavshedspligt
SecretMedia, Kunden og deres personale har tavshedspligt omkring ethvert forhold, som de måtte få kendskab til hos den anden part eller hos tredjemand, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver dem foreskrevet af den anden part. Tavshedspligten indeholder bl.a. krav om beskyttelse af tredjemands rettigheder med hensyn til udvikling, kildekode eller andre funktioner/metoder. Tavshedspligten vedvarer efter en kontrakts eventuelle ophør.


Kommunikationslinje
Såfremt kommunikationslinjer er nødvendige for afvikling af SecretMedias ydelser, er Kunden forpligtet til at opretholde tilstrækkelige og stabile kommunikationslinjer mellem Kundens lokationer og SecretMedia for at sikre optimal afvikling af systemerne. SecretMedia rådgiver gerne Kunden i disse henseender.


Opsigelse af kontrakt
Hver af parterne har ret til at ophæve en kontrakt ved den anden parts væsentlige misligholdelse af denne. Ophævelse kan først ske 30 arbejdsdage efter at en part har afgivet skriftligt påkrav om afhjælpning af den væsentlige misligholdelse, og misligholdelsen ikke indenfor nævnte frist er afhjulpet. Ved væsentlig misligholdelse forstås en parts konkurs samt en parts væsentlige misligholdelse af sine kontraktlige forpligtelser i henhold til aftalen. Misligholdelse gælder ikke for betalingsstandsning i forsøg på rekonstruktion af SecretMedia selskab, forudsat at SecretMedia ydelser og services i henhold til Kundens forhold i nærværende kontrakt fortsætter uændret. Kunden kan på intet tidspunkt kræve en saldo i egen favør udbetalt. Såfremt en kontrakt ophæves som følge af SecretMedia misligholdelse, er Kunden berettiget til omgående at få udleveret alt materiale, som Kunden ejer. Ved en kontrakts udløb er SecretMedia berettiget til at frakoble det omfattede udstyr samt at slette alle backupdata (inklusiv backuphistorik) relateret til de i kontrakten beskrevne ydelser. SecretMedia udleverer kun Kundens egne data og ikke images eller spejl af servere, da disse indeholder licensnøgler, serviceapplikationer og opsætninger, der tilhører SecretMedia. Såfremt Kunden ønsker bistand til overførsel af egne data, afregnes dette jævnfør SecretMedia enhver tid gældende timepriser.